CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ tháng 8 và 9

August 06, 2022 Chuyen mục : Chương trình mục vụ

05.08  
  Thứ sáu đầu tháng 16g45 Lần Hạt.  17g00 Thánh lễ.
06.08  
  Thứ bảy đầu tháng 16g45 Lần Hạt.  17g00 Thánh lễ.
07.08  
  11g00 Thánh lễ Chúa nhật 19 TN.  
13.08  
  15g00 Thánh lễ Hôn Phối.
14.08  
  11g00 Thánh lễ Chúa nhật 20 TN.
15.08  
  11g00 Thánh Lễ kính Đức Mẹ Lên Trời

11.09  
  11g00 Thánh Lễ Chúa nhật 24 TN. * 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên tập hát.
18.09  
  11g00 Thánh Lễ Chúa nhật 25 TN.
25.09  
  11g00 Thánh Lễ Chúa nhật 26 TN. * 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên tập hát.