Thánh Ca

Mục này bao gồm những bài thánh ca dùng trong phụng vụ của giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình München, hoàn toàn để thờ phượng Chúa và tôn vinh Đức Mẹ.
Chúng tôi không thể xin phép hết các tác giả được; nếu tác giả nào không đồng ý cho đăng tải, thì xin cho chúng tôi biết (email về: tran-the@gmx.de)
Thành thật cảm ơn