SINH HOẠT

November 30, 2023 Chuyen mục : Sinh hoạt giáo xứ

TRI ÂN:Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:
1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Gđ. Tuấn Cúc 25 €. * Ẩn danh 20 €. * Bà Dung 50 €. * Gđ Trúc 20 €. * Gđ Kenny 20 €. * Gđ Lan Ngọc 100 €.
2. Giúp cho nghĩa trang thai nhi Việt Nam: * Gđ Thành Lan 100 €. * Gđ Cường Nga 50 €. * Gđ Tạ Xuân-Hường 100 €. * Gđ Thành Dung 15 €. * Gđ Thi Kế 20 €. * Chị Loan 20 €.
3. Giúp trại phong tại Kontum qua dòng Don Bosco VN: * Gđ Kenny 50 €. * Gđ Hiền Đăng 50 €. * Gđ Vân Phương 100 €.
Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.