Thánh Lễ Trực Tuyến

June 29, 2021 Chuyen mục : Thông tin giáo xứ

Quý Ông Bà và Anh Chị Em có thể xem thánh lễ của Gx. qua Nối Kết sau:
https://www.twitch.tv/gxnvhb