CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ

March 31, 2021 Chuyen mục : Chương trình mục vụ

01.04.
17g00 Thánh lễ tưởng nhớ Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể tại St. Benedikt. Chầu Thánh Thể.
02.04.
17g00 Nghi thức tưởng niệm cuộc khổ nạn Chúa Giêsu tại nhà thờ St. Benedikt.
03.04.
17g00 Thánh lễ đêm Phục Sinh tại nhà thờ St. Benedikt.

04.04.
15g00 Thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh tại nhà thờ St. Benedikt.
11.04.
11g Thánh lễ Chúa nhật 2 Phục Sinh.
18.04.
11g00 Thánh lễ Chúa Nhật 3 Phục Sinh.
25.04
11g00 Thánh lễ Chúa Nhật 4 Phục Sinh.