Chương Trình Mục Vụ tháng 3.2021

March 04, 2021 Chuyen mục : Chương trình mục vụ

07.03
11g00 Thánh lễ Chúa Nhật 3 mùa chay.
14.03
11g00 Thánh lễ Chúa Nhật 4 mùa chay.
21.03
11g00 Thánh lễ Chúa Nhật 5 mùa chay.
27.03
19g00 Thánh lễ Hòa Giải tại St. Benedikt.
28.03
28.03 11g00 Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá.

Chú ý: Chúa nhật 28.03.21, đổi giờ mùa hè