SINH HOẠT

November 05, 2020 Chuyen mục : Sinh hoạt giáo xứ

TRI ÂN: Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

  1. Giúp cho làng phong dân tộc thiểu số Kontum do thầy Nguyễn Đình Phục dòng Phanxicô phụ trách: * Gđ Công Anh 50 €.
  2. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Bà Hương 10 €. * Bà Lan 100 €. * Gđ. Bà Huệ Regensburg 200 €.
  3. Giúp các em học sinh nghèo qua lm. Giacôbê Nguyễn Vũ Bằng, Gx. Ômôn, Cần Thơ, Việt Nam: * Tina 20 €.

  1. Giúp học sinh nghèo (chương trình Ta Đi Học) qua lm. Vincent Nguyễn Quốc Triệu SJ.: * Gđ ông Tỵ 100 €. * Gđ. Bà Huệ, Regensburg 100 €.
  2. * Gđ Vinh Vân 100 €. * Gđ Hằng Ban 200 €. * Gđ Ngọc Lan 50 €. * Ẩn danh 50 €. * Bà Chi 20 €. * Bà Thuỳ Hương 50 €. * Bà Tơ 8 €. * Bà Thành 100 €. * Gđ bà Thuyên 170 €. * Thánh lễ 18.10.20: 42 €. * Gđ Tâm Mên 20 €. * Gđ ông Định 50 €. * Gđ Tạ Thị Xuân 50 €. * Gđ Phong Thịnh 50 €. * Ẩn danh 200 €. * Gđ ông Thành 100 €. * Bà Thắm 26 €. * Ông bà Oanh Chín 14 €. * Gđ Hằng Ban 100 €. * Ẩn danh 500 €. * Ẩn danh 100 €. * Ẩn danh 50 €. * Gđ An 50 €. * Bà Trần Thị Ngọc 100 €. * Gđ. Nguyễn, Regensburg 40 €. * Gđ Tâm Mên 50 €. * Gđ Hương Xuân 50 €. * Gđ Công Anh 100 €. * Gđ Vinh Vân 100 €. * Ẩn danh 100 €. * Gđ Sang Khu 300 €. * Gđ Soàn Lợi 150 €. * Gđ Hiếu hà 200 €. * Gđ Hannah 200 €. * Gđ Ban Hằng 200 €. * Nhóm xin lễ các LH 96 €. Thánh lễ 25.10.20: 1934 €. * Gđ Phượng Hải 100 €. * Ẩn danh 200 €. * Gđ Thiện Ánh 100 €. * Gđ Đăng Hiền 400 €. * Gđ Vũ Trần 200 € * Gđ Thành Mùi 50 €. * Gđ Bà Châu 500 €. * Gđ Heermann 100 €. * Gđ Phượng Hải 50 €. * Chị Hòa 50 €. * Ẩn danh 50 €. * Gđ Hải Trang (Chilli Asia) 100 €. * Ông Bách (Chilli Asia) 80 €. * Ông Luyện 50 €. (Chilli Asia) 50 €. * Bà Nguyễn Thị Chương 300 €. * Gđ Xuân Anh 100 €.

Tổng số tiền 8150 € đã được gởi về giúp nạn nhân bão lụt miền Trung qua lm. Fx. Nguyễn Thiện Nhân, Gx. Phú Hậu, Huế.