CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ Tháng 6 2018

May 25, 2018 Chuyen mục : Chương trình mục vụ

01.06
16g30 Chầu Mình Thánh, lần Hạt và thánh lễ thứ sáu đầu tháng tại Trung Tâm Công Giáo.
02.06
 16g00 Lần Hạt.

* 16g30  Thánh  lễ  thứ  bảy đầu tháng tại Trung Tâm CG.  Sau lễ, họp hội Legio Mariae.

03.06
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.

* 11g00-11g40 Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia tập hát.

* 12g45-15g00 Sinh hoạt Thiếu nhi.

09.06
13g30-15g30 Lớp Việt ngữ.
10.06
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.

– Rửa tội trẻ em.

* 12g00-14g00 Ban Giúp lễ sinh hoạt tại St. Benedikt.

16.06
13g30-15g30 Lớp Việt ngữ.
17.06
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.

* 11g00-11g40 Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia tập hát.

* 12g45-15g00 Sinh hoạt Thiếu nhi.

* 16g00 Thánh lễ tại Augsburg.

24.06
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.

* 12g30 Họp ban ngành.