Tấm Lòng Vàng

March 19, 2014 Chuyen mục : Tri ân

Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:

1.Giúp cho các Linh mục hưu dưỡng:

 • Gđ. ông Chi 50 €.
 • Nhóm Tôn Tạ Nữ Vương 50 €.

2.Giúp cho người nghèo khuyến tật:

 • Bữa nấu ăn ngày 26.01.: 900 €.

Số tiền này do nhóm Thiện Nguyện gởi về giáo xứ Mai Khôi, Bà Rịa.

3. Giúp dựng tháp chuông nhà thờ Pàng Tiên:

 • Bữa nấu ăn ngày 23.02.:  685 €.
 • Gđ. Lệ Nga 200 €.
 • Gđ. Sang Khu 100 €.
 • Gđ. A. Thuyết 100 €.
 • Ẩn danh 35 €.
 • Ẩn danh 100 €.

Tổng số tiền 1220 €  do nhóm Thiện Nguyện gởi về giúp dựng tháp chuông nhà thờ Pàng Tiên.

3. Giúp cho gia đình Tê-Phan:

 • Ẩn danh 20 €.
 • Ẩn danh 20 €.

Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.