CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ

September 29, 2022 Chuyen mục : Chương trình mục vụ

01.10  
  15g15 Lần Hạt. 15g30 Thánh lễ thứ bảy đầu tháng tại Trung Tâm Công Giáo.

* Sau lễ, họp hội Legio Mariae *

02.10  
  11g00 Thánh Lễ Chúa nhật 27 TN.
07.10  
  16g45 Lần Hạt. 17g00 Thánh lễ thứ sáu đầu tháng tại Trung Tâm Công Giáo.
09.10  
  11g00 Thánh Lễ Chúa nhật 28 TN. * 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên tập hát.

16.10  
  11g00 Thánh lễ Chúa nhật 29 TN. * 12g30 Ca đoàn Thánh Gia * 15g00 Thánh lễ tại nhà thờ Heiliger Geist, Regensburg.
23.10  
  11g00 Thánh lễ Chúa nhật 30 TN. * 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên tập hát.
30.10  
  11g00 Thánh lễ Chúa nhật 31 TN. Chú ý: Ngày 30.10.22 thay đổi gi mùa đông