SINH HOẠT

June 01, 2022 Chuyen mục : Sinh hoạt giáo xứ

  1. Giúp các linh mục hưu trí tại Việt nam: * Gđ. Phi Nam 500 €
  2. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Gđ Trúc 20 €. * Bà Thuyên 20 €.

Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.