SINH HOẠT

June 04, 2024 Chuyen mục : Sinh hoạt giáo xứ

1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Gđ Trúc 20 €. * Gđ Thu Cẩm 30 €.
2. Giúp cho trẻ em khuyến tật qua dòng Don Bosco Bắc Ninh Việt Nam: * Gđ Tạ Thị Mơ 50€.
3. Giúp các em khuyến tật qua dòng Mến Thánh Giá: * Gđ Tuấn Thu 50 €.
4. Hoa Đức Mẹ: * Bà Thái 10 €.
Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.