Suy Niệm Lời Chúa trong tháng sáu

June 01, 2022 Chuyen mục : Suy niệm lời Chúa

“Halleluia, Lời Chúa dn soi con đường đi. Halleluia! Lời Chúa, bánh thiêng ban nguồn sống! Phúc cho người vui nghe, yêu mến, gẫm suy Lời luôn“

(Đây là những câu trọng tâm, hay những gợi ý của bài Tin Mừng, trước khi tham dự Thánh lễ, anh chị em nên đọc Kinh Thánh ở nhà, suy gẫm những gợi ý, và nhờ vậy mà anh chị em theo dõi bài chia sẻ trong Thánh Lễ được tốt hơn)

Ngày 05 tháng 6. Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Lễ trọng. Tin Mừng theo Thánh Gioan 20,19-23: Chúa Giêsu hiện ra và nói với các môn đệ: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”. Nói xong Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần, anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”.

 Ngày 12 tháng 6. Lễ Chúa Ba Ngôi. Lễ trọng. Tin Mừng theo Thánh Gioan 16,12-15: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xãy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em”.

Ngày 19 tháng 6, Chúa Nhật thứ 12 thường niên. Tin Mừng theo Thánh Luca 9,18-24: Khi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: “Anh em bảo Thầy là ai?“ Ông Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa“. Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. Người nói: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại“. Rồi Người nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy“.

 Ngày 26 tháng 6, Chúa Nhật thứ 13 thường niên. Tin Mừng theo Thánh Luca 9,51-62: Đang đi trên đường, có kẻ thưa cùng Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo“. Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu“. Chúa Giêsu nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi!“ Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã“. Chúa Giêsu bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa“.