SINH HOẠT

July 02, 2024 Chuyen mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Gđ Thành Dung 25 €. * Bà Vịnh 20 €. * Ẩn danh 20 €. * Gđ ông Thu 100 €. * Gđ Kế Thi 20 €. * Nhóm cầu nguyện cho các linh hồn 100 €. * Bà Diệu 50 €. * Gđ Hà Nhung 20 €.
2. Giúp cho trại Phong Kontum qua dòng Don Bosco Việt Nam: * Gđ Tạ Thị Hường 50 €. * Gđ Đình Như 100 €. * Gđ Đăng 100 €. * Gđ Mai Nương 100 €.

Xin chân thành cảm tạ.