THÔNG BÁO

March 31, 2022 Chuyen mục : Thông tin giáo xứ

■ THÁNH LỄ HÒA GIẢI NGÀY 09.04.: Thánh lễ Hòa Giải sẽ được cử hành tại nhà thờ St Benedikt vào lúc 19 giờ ngày 09.04.2022.

■ THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU (MISSA CHRISMATIS) TẠI DOM NGÀY 13.04.: Thánh lễ làm phép Dầu Thánh được cử hành vào ngày thứ tư tuần Thánh, 13.04.22, lúc 17 giờ tại nhà thờ Dom.

■ THÔNG BÁO CỦA VĂN PHÒNG TRUNG TÂM CG.: Văn phòng Trung Tâm Công Giáo sẽ đóng cửa từ ngày 18.04. đến ngày 23.04.22.

Thánh lễ tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam:

Thứ năm và thứ sáu:  16g45 Lần hạt. 17g00 Thánh lễ