Chương trình mục vụ tháng 06.2017

June 09, 2017 Chuyen mục : Chương trình mục vụ

02.06
 • 16g30
Chầu Mình Thánh, lần Hạt và Thánh lễ thứ sáu đầu tháng tại TTCG.
03.-05.06 Đại Hội Công Giáo tại Aschaffenburg.
11.06
 • 10g45
Nguyện kinh.
 • 11g00
Thánh lễ Chúa nhật.

– Rửa tội trẻ em.

 • 12g00-14g00
Ban Giúp lễ sinh hoạt tại St. Benedikt.
15.06
 • 08g45
Kiệu Mình Thánh tại Marienplatz.
18.06
 • 10g45
Nguyện kinh.
 • 11g00
Thánh lễ Chúa nhật.
 • 11g00-11g40
Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG.
 • 12g30
Ca đoàn Thánh Gia và ca đoàn Thăng Thiên tập hát.
 • 12g45-15g00
Sinh hoạt Thiếu nhi.
24.06
 • 13g30-15g30
Lớp Việt ngữ.
 • 14g00
Thánh lễ hôn phối tại Herrsching.
 • 15g00
Thánh lễ hôn phối tại Regensburg
25.06
 • 10g45
Nguyện kinh.
 • 11g00
Thánh lễ Chúa nhật.
 • 12g30
Họp ban ngành.
 • 16g00
Thánh lễ tại Augsburg.

_____________________________________________________________

Thánh lễ trong tuần tại Trung Tâm Công Giáo VN
Thứ ba, thứ tư, thứ sáu: 16g40 Lần hạt, 17g00 Thánh lễ _____________________________________________________________