Tân Hội Đồng Giáo Xứ

April 04, 2014 Chuyen mục : Chúc mừng

Sau khi xem xét tận tường thư khiếu nại về cuộc bầu cử HĐGX cũng như thư phản hồi của ban tổ chức bầu cử Gx. Nữ Vương Hòa Bình, Hội Đồng người Công Giáo địa phận München Freising (Diözesanrat der Katholiken) đã hoàn toàn phủ nhận hai thư khiếu nại và công nhận kết quả của kỳ bầu cử HĐGX của giáo xứ NVHB nhiệm kỳ 2014-2018 với lý do sau:
Ban tổ chức bầu cử đã tiến hành cuộc bầu cử đúng theo các điều lệ và quy định  của luật bầu cử.

Cuộc tổ chức bầu cử còn được thực hiện cách rất thận trọng.

Dựa theo những điều nêu trên, tám anh chị sau đây:

Anh Bùi Ngọc Châu,
anh Phạm Hoàng Hải,
anh Đinh Quang Hưng,
anh Nguyễn Hoàng Lâm,
anh Nguyễn Đình Ngoạn,
anh Lương Quang Thuấn,
chị Nguyễn Thị Diễm Thúy và
anh Mai Đức Toản,

chính thức là thành viên Hội Đồng Giáo Xứ nhiệm kỳ 2014 – 2018.

Giáo Xứ chúc mừng tân HĐGX và cầu chúc các Anh Chị nhiều ân sủng và tình thương Thiên Chúa.