Chia buồn

October 11, 2013 Chuyen mục : Chia buồn

  • Ông Gioan Kim Nguyễn Đình Phương, thân phụ của bà Nguyễn Thị Phượng, đã từ trần tại Việt Nam ngày 27.06.13, hưởng thọ 89 tuổi.
  • Ông Gioan Baotixita Trần Công Bảo, thân phụ của ông Trần Công Cảnh, đã từ trần tại Việt Nam ngày 01.08.13, hưởng thọ 95 tuổi.

Giáo xứ chân thành chia buồn cùng các tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Gioan Kim và Gioan Baotixita vào Nước Chúa muôn đời.