SINH HOẠT

October 27, 2023 Chuyen mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ TRI ÂN:Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Gđ Oanh Minh 40 €. * Bà Trìu 20 €. * Bà Thuyên 50 €. * Gđ Thịnh Phong 20 €. * Bà Thắm 20 €.
2. Giúp cho nghĩa trang thai nhi: * Gđ Hằng Ban 200 €.
3. Giúp cho trẻ em khuyến tật qua dòng Don Bosco Việt Nam: * Gđ Sang Khu 100 €. * Tạ Thị Mơ 50 €. * Lê Trung 50 €. * Gđ Thành Mùi 50 €.
4. Bông hoa cho nhà thờ: * Bà Thái 20 €. * Gđ Phượng (Hóa) 100 €.
Xin chân thành cảm tạ.