CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ tháng 2

February 03, 2023 Chuyen mục : Chương trình mục vụ

03.02

16g45 Chầu Mình Thánh, lần Hạt và Thánh lễ thứ sáu đầu tháng tại Trung Tâm CG.

04.02

Thứ bảy đầu tháng tại Trung Tâm Công Giáo

* 15g30 Lần Hạt và Thánh lễ.

     Sau lễ họp hội Legio Mariae.

05.02

11g00 Thánh lễ Chúa nhật 5 TN.

* 11g00-11g40 Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG.

     * 12g30 Ca đoàn Thánh Gia.

11.02

11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu

     * 13g30-15g30 Lớp Việt ngữ.

12.02

11g00 Thánh lễ Chúa nhật 6 TN.

     * 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên.

17-19.02

Lớp Giáo lý Rước lễ lần đầu tĩnh tâm tại St. Anna.

18.02

13g30-15g30 Lớp Việt ngữ.

19.02

11g00 Thánh lễ Chúa nhật 7 TN.

22.02

17g00 Thánh lễ thứ tư lễ Tro tại St. Benedikt.

26.02

11g00 Thánh lễ Chúa nhật 8 TN.

     * 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên.

Thánh lễ tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam:

Thứ tư, thứ năm và thứ sáu: 16g45 Lần hạt. 17g00 Thánh lễ