THÔNG BÁO

July 01, 2022 Chuyen mục : Thông tin giáo xứ

HỌP BAN NGÀNH VÀ HỘI ĐOÀN NGÀY 03.07.: Các hội đoàn và ban ngành sẽ họp từ 13 giờ đến 15 giờ ngày 03.07.22 tại Trung Tâm Công Giáo để chuẩn bị cho lễ ngày lễ kỷ niệm 40 năm của giáo xứ.

■ THÁNH LỄ TRONG TUẦN TẠI TRUNG TÂM:  Bắt đầu từ tháng bảy, các thánh lễ trong tuần như sau:

Thứ tư, thứ năm, thứ sáu:

16g45 Lần hạt. 17g00 Thánh lễ.

Thứ bảy đầu tháng: 16g45 Lần hạt. 17g00 Thánh lễ.