CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ tháng 7

July 01, 2022 Chuyen mục : Chương trình mục vụ

01.07
  Thứ sáu đầu tháng

16g45 Lần Hạt.  17g00 Thánh lễ.

02.07
Thứ bảy đầu tháng

16g45 Lần Hạt.  17g00 Thánh lễ.

03.07
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 14 TN.

* 13g00 Họp Ban Ngành

10.07
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 15 TN.
17.07
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 16 TN.
24.07
Lễ Mừng 40 năm Giáo Xứ tại St. Benedikt

* 11g00 Thánh Lễ đồng tế.

* Sau thánh lễ, mừng lễ trong vườn St. Benedikt.

31.07
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 18 TN.

Thánh lễ tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam
Thứ tư, thứ năm và thứ sáu
16g45 Lần hạt. 17g00 Thánh lễ