CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ tháng sáu

June 01, 2022 Chuyen mục : Chương trình mục vụ

03.06
Thứ sáu đầu tháng

16g45 Lần Hạt.  17g00 Thánh lễ.

04.06
Thứ bảy đầu tháng

16g45 Lần Hạt.  17g00 Thánh lễ.

05.06
11g00 Thánh lễ Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

12.06
11g00 Thánh lễ Chúa Nhật

Lễ Chúa Ba Ngôi

16.06
08g45 Kiệu Mình Thánh Chúa tại Marienplatz.
19.06
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 12 TN.
26.06
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 13 TN.

* 15g00 Thánh lễ tại Regensburg.

 

Thánh lễ tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam
Thứ năm và thứ sáu
16g45 Lần hạt. 17g00 Thánh lễ