CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ

March 01, 2022 Chuyen mục : Chương trình mục vụ

02.03
  17g00 Thánh lễ thứ tư lễ Tro tại St. Benedikt.
05.03 Thứ bảy đầu tháng.

16g45 Lần Hạt.  17g00 Thánh lễ.

11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu.

06.03
11g00 Thánh lễ Chúa Nhật 1 mùa chay.

15g00 Thánh lễ tại Regensburg.

12.03
Giáo lý Thêm Sức:

11g00-13g00 Nhóm 1.

14g00-16g00 Nhóm 2.

13.03
11g00 Thánh lễ Chúa Nhật 2 mùa chay.
19.03
15g00-16g00 Bầu cử HĐGX.
20.03
11g00 Thánh lễ Chúa Nhật 3 mùa chay.

12g30-14g00 Bầu cử HĐGX.

26.03
Giáo lý Thêm Sức:

11g00-13g00 Nhóm 1.

14g00-16g00 Nhóm 2.

27.03
11g00 Thánh lễ Chúa Nhật 4 mùa chay.

* 15g00 Thánh lễ tại Augsburg.

     Chú ý: Đổi giờ mùa hè