Chương Trình Mục Vụ tháng 8, 9

August 03, 2021 Chuyen mục : Chương trình mục vụ

01.08
11g00 Thánh Lễ Chúa nhật 18 TN.
06.08
16g45 Lần Hạt. 17g00 Thánh lễ thứ sáu đầu tháng tại TT.
07.08
16g45 Lần Hạt. 17g00 Thánh lễ thứ bảy đầu tháng tại TT.
08.08
11g00 Thánh Lễ Chúa nhật 19 TN.

Bí tich Thanh Tẩy

15.08
11g00 Thánh Lễ kính Đức Mẹ Lên Trời.

03.09 16g45 Lần Hạt. 17g00 Thánh lễ thứ sáu đầu tháng tại TT.
04.09 16g45 Lần Hạt. 17g00 Thánh lễ thứ bảy đầu tháng tại TT.
05.09 11g00 Thánh Lễ Chúa nhật 23 TN.
12.09 11g00 Thánh Lễ Chúa nhật 24 TN.

* 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên tập hát.

19.09 11g00 Thánh Lễ Chúa nhật 25 TN.
26.09 11g00 Thánh Lễ Chúa nhật 26 TN.

* 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên tập hát.