SINH HOẠT

August 03, 2021 Chuyen mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

  1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Ẩn danh 5 €. * Gđ. Hằng Heermann 200 €.
  2. Giúp linh mục hưu trí tại Việt Nam: * Ẩn danh 1500 €.
  3. Giúp người nghèo khó: * Ôb. Diệu 100 €. * Ôb. Tỵ 100 €. * Ôb. Mười 100 €. * Gđ. Ban Hằng 200 €.
  4. Giúp người khốn khó vì Covid tại VN : * Gđ. Tạ Thị Hường 50 €. * Gđ. Thuý An 50 €. * Bà Quyền 50 €. * Gđ. Ban Hằng 100 €. * Gđ. Hằng Dũng 50 €. * Gđ. Vũ 50 €. * Gđ. Quyên 50 €. * Gđ. Quang Hưng 100 €. Tổng số tiền 500 € đã đươc chuyển về nữ tu Nguyễn Thị Hồng Quế, dòng Đa Minh Tam Hiệp Sài Gòn.
  5. Giúp nạn nhận bão lụt tại Đức: * Thánh lễ 25.07.21: 960 €. * Bà Sở 50 €. * Bà Thắm 20 €. * Bà Sanh 100 €. * Thành viên Cđ. TG. 100 €. * Ẩn danh 50 €. * Gđ. Dung Hoàng 50 €. * Bà Hiền 50 €. * Gđ. Tâm Phượng 200 €. * Bà Hương 20 €. * Gđ. Vinh Vân 100 €. * Gđ. Luyến Đức 100 €. * Bà Thái 50 €. * Gđ. Vũ 50 €. * Gđ. Lan Ngọc 1000 €. Tổng số tiền 2900 € sẽ được gởi đến cơ quan từ thiện Đức.

Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.