Chương Trình Mục Vụ tháng 7

June 29, 2021 Chuyen mục : Chương trình mục vụ

04.07
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 14 TN.

* 15g00 Thánh lễ tại Regensburg.

11.07
11g30 Thánh lễ Chúa nhật 15 TN.

Bí Tích Thánh Thể

18.07  
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 16 TN.

 

25.07
11g00 Thánh lễ mừng Quan Thầy       Giáo Xứ tại nhà thờ St. Benedikt.