SINH HOẠT

June 29, 2021 Chuyen mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

  1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Bà Mai 20 €. u Gđ Hiền 10 €. * Gđ ông Định 20 €.
  2. Giúp người nghèo qua lm. Nguyễn Hữu Trí, Gx. Cái Đôi, Gp. Vĩnh Long.: * Gđ Phong Thịnh 50 €. * Gđ Diễm Thuý 50 €.
  3. Giúp cho làng phong dân tộc thiểu số Kontum do dòng Phanxicô phụ trách: * Ẩn danh 500 €. * Gđ. anh Hóa 100 €.
  4. Giúp các em học sinh nghèo qua lm. Giacôbê Nguyễn Vũ Bằng, Gx. Ômôn, Cần Thơ: * Gđ. chị Hường 50 €.

Xin chân thành cảm tạ.