LỚP GIÁO LÝ 2019/2020

June 27, 2019 Chuyen mục : Sinh hoạt giáo xứ

Giáo xứ sẽ mở lớp giáo lý Rước lễ lần đầu cho các em từ 8 tuổi. Lớp giáo lý sẽ được bắt đầu vào khoảng cuối tháng mười 2019 tại Trung Tâm Công Giáo. Xin các anh chị ghi danh cho con em tại văn phòng TTCG.