Thánh lễ tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam

June 27, 2019 Chuyen mục : Sinh hoạt giáo xứ

Thứ tư, thứ năm và thứ sáu: 16g30 Lần hạt. 17g00 Thánh lễ