Tri Ân

June 13, 2017 Chuyen mục : Tri ân

Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:

Giúp cho gia đình Tê-Phan:

 • Thùy An 20 €.
 • Bác Thuyên 20 €.
 • Hiếu Thiện 20 €.
 • Gđ Tuyết Trinh 20 €.
 • Chị Bé 100 €.
 • Gđ. Quang Nam (Regensburg) 100 €.
 • Kenny 50 €.
 • Anh Trung 50 €.
 • Anh Mên 20 €.
 • Đào Công Nam 20 €.
 • Chị Thủy 20 €.
 • Chistian 20 €.

Xin chân thành cảm tạ.