Chia Buồn

May 10, 2017 Chuyen mục : Chia buồn

Ông Micae Phạm Hữu Hùng đã từ trần ngày 21.03.17 tại Regensburg, hưởng dương 54 tuổi.

Giáo xứ thành kính chia buồn cùng tang quyến.
Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Micae vào Nước Chúa muôn đời.