Tri Ân

April 14, 2017 Chuyen mục : Tri ân

Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:
1. Giúp làng phong Kontum:

 • Bữa nấu ăn ngày 26.02.17: 880 €.
 • Bác Ban 100 €.
 • Đoàn Nhật Thảo 50 €.
 • Ngô Quang Diễm Phi 30 €.
 • Bác Châu 50 €.
 • Bác Thuyên 20 €.
 • Chị Lệ Nga 30 €.
 • Chị Sanh 20 €.
 • Chị Tơ 20 €.
 • Chị Hương 20 €.
 • Hiền Trang 50 €.
 • Chị lệ Thành 20 €.
 • Chị Dung 20 €.
 • Chị Yến 20 €.
 • Chị Tâm 10 €.
 • Ẩn danh 30 €.
 • Ẩn danh 50 €.
 • Ẩn danh 250 €.
 • Ẩn danh 20 €.
 • Ẩn danh 10 €.
 • Ẩn danh 50 €.
 • Ẩn danh 30 €.
 • Ẩn danh 20 €.
 • Các ân nhân ẩn danh ủng hộ 1 thùng bún, các loại bánh, xôi chè.

Tổng số tiền 1800 € sẽ do nhóm thiện nguyện gởi về giúp cho làng phong Kontum, VN.
2. Giúp các em học sinh nghèo: (qua lm. Giacôbê Nguyễn Vũ Bằng, Gx. Ômôn, Cần Thơ, Việt Nam)

 • Chị Tươi 50 €.
 • Tina 20 €.
 • Ngọc Khánh 50 €.

3. Giúp cho gia đình Tê-Phan:

 • Ẩn danh 50 €.
 • Chị Hương 15 €.
 • Bác Thuyên 20 €.
 • Chị Hương 15 €.

4. Ân nhân ẩn danh tặng ban giúp lễ :

 • 50 €.

5. Giúp cho Somalia, Phi Châu:

 • Đinh Thanh Phương 1200 €.