Tri Ân

November 08, 2016 Chuyen mục : Tri ân

Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

1-Giúp cho gia đình Tê-Phan:

 • Gđ. Vũ Xuân Huyến 100 €.
 • Đại gđ. Tạo Hân, Hào Huy, Hiền Toàn, Hùng Hạnh 200 €.
 • Ẩn danh  15 €.
 • Gđ. Đặng 50 €.
 • Ẩn danh  200 €.
 • Chị H. Thắm 15 €.
 • Têrêsa 20 €.
 • Bác Thuyên 20 €.
 • Gđ. Công Anh 50 €.
 • Chị Thắm 20 €.

2- Giúp các thầy thỉnh sinh dòng Ngôi Lời:

 • Bữa nấu ăn ngày 25.09.16: 590 €.
 • Ẩn danh  50 €.
 • Ẩn danh  20€.
 • Bà Thái 30 €.
 • Hiếu Hà 10 €.

Tổng số tiền 700 € sẽ được gởi về giúp cho các thầy thỉnh sinh dòng Ngôi Lời qua cha Phú.

3- Giúp các linh mục hưu trí:

 • Bữa nấu ăn ngày 25.09.16: 590 €.
 • Ẩn danh  50 €.
 • Bà Sanh 20 €.
 • Hiếu Hà 10 €.
 • Chị Tuyết Đào 15 €.
 • Thi Ân 15 €.
 • Ẩn danh  500€.

Tổng số tiền 1200 € sẽ được gởi về giúp cho các linh mục hưu trí.

4-Giúp cho Mái Ấm Thanh Tâm, Việt Nam:

 • Bác Châu 100 €.
 • Phong Thịnh 20 €.

5-Giúp cho baõ lụt miền Trung:

 • Thánh lễ ngày 23.10.16: 1073 €.
 • Tâm-Tiên 50 €
 • Gđ. Tuyết Trinh 50 €
 • Gđ. Đăng Hiền 50 €.
 • Gđ. Khang-T. Anh 20 €.
 • Mai Thị Phương 100 €.
 • Chị ẩn danh  100 €.
 • Cô Ngọc 50 €.
 • Gđ. bác Toại 200 €.
 • Chị Fuß 100 €.