SINH HOẠT

September 26, 2023 Chuyen mục : Suy niệm lời Chúa

TRI ÂN:Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

1. Giúp cho gia đình Têphan: * Gđ Tuấn Cúc 20 €. * Gđ Oanh Tuấn 200 €.
2. Giúp trại phong tại Kontum qua dòng Don Bosco VN: * Ẩn danh 500 €. * Gđ Nghiên Huệ 100 €. * Gđ Thành Dung 50 €.
3. Giúp người nghèo: * Tạ Thị Hường 50 €. * Ẩn danh 50 €. * Ẩn danh 20 €. * Gđ Sơn Trần 50 €.
4. Giúp ban Giúp lễ đi tĩnh tâm: * Lễ Giáo xứ 924 €.

Xin chân thành cảm tạ.