SINH HOẠT

July 06, 2023 Chuyen mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:
1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Gđ bác Rong 200 €. 
2. Giúp người nghèo: *  Tạ Thị Mơ 50 €.  *  Gđ Kenny 50 €.
3. Hoa Đức Mẹ: * Bà Thái 20 €.

Xin chân thành cảm tạ.