SINH HOẠT

June 02, 2023 Chuyen mục : Sinh hoạt giáo xứ

1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Huỳnh Dung 40 €. * Ẩn danh 30 €. * Nhóm cầu nguyện cho các linh hồn 120 €. * Gđ Trúc 20 €. * Gđ Hải Phương 100 €.
2. Giúp cho người nghèo: * Gđ bác Rong 100 €. * Ẩn danh 50 €.
Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.