CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ tháng 11

November 09, 2022 Chuyen mục : Chương trình mục vụ

01.11  
  11g00 Lễ Các Thánh Nam Nữ tại St. Benedikt.
04.11  
  Thứ sáu đầu tháng tại Trung Tâm Công Giáo 16g45 Lần Hạt.  17g00 Thánh lễ.
05.11  
  Thứ bảy đầu tháng tại Trung Tâm Công Giáo * 15g30 Lần Hạt và Thánh lễ. Sau lễ họp hội Legio Mariae.
06.11  
  11g00 Thánh lễ Chúa nhật 32 TN. * 15g00 Thánh lễ tại Augsburg.

12.11  
  13g30-15g30 Lớp Việt ngữ.
13.11  
  11g00 Thánh lễ Chúa nhật 33 TN.      * 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên tập hát.
20.11  
  11g00 Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ. Lễ trọng. Kính các Thánh Tử Đạo VN.
26.11  
  11g00-12g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu. * 13g30-15g30 Lớp Việt ngữ.
27.11  
  11g00 Thánh lễ CN. 1 mùa Vọng.