CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ

April 30, 2022 Chuyen mục : Chương trình mục vụ

01.05
  11g00 Thánh lễ Chúa nhật 3 Phục Sinh.
06.05
Thứ sáu đầu tháng

16g45 Lần Hạt.  17g00 Thánh lễ.

07.05
Hành hương Đức Mẹ Altötting:

* 12g30 Thánh lễ tại Kongregationssaal.

* 14g30 Chầu Mình Thánh tại Kongregationssaal.

08.05
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 4 Phục Sinh.

– Ngày Muttertag.

14.05
11g00-12g00 Lớp Giáo lý Rước lễ lần đầu tập nghi thức tại nhà thờ St. Benedikt.
15.05
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 5 Phục Sinh.

– Bí tích Thánh Thể.

22.05
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 6 Phục Sinh.
26.05
11g00 Lễ Chúa Giêsu Lên Trời.

– Quan thầy ca đoàn Thăng Thiên.

28.05
11g00 Lớp Giáo lý Thêm Sức tập nghi thức tại nhà thờ St. Benedikt.
29.05
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 7 Phục Sinh.

– Bí tích Thêm Sức.