SINH HOẠT

November 02, 2021 Chuyen mục : Sinh hoạt giáo xứ

TRI ÂN: Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

  1. Giúp cho làng phong dân tộc thiểu số Kontum do dòng Phanxicô phụ trách: * Gđ Tina 50 €. * Gđ bà Vóc 50 €. * Gđ Tạ Thị Xuân 50 €. * Gđ Xuân Hòa. * Gđ Thắm 50 €. * Gđ bà Châu 100 €. * Gđ. Bà Dung 200 €. * Gđ Thành Mùi 50 €. * Anh chị hãng Qualcomm 140 €.
  2. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Gđ Vinh Vân 100 €. * Gđ. Bà Dung 200 €. * Gđ Phong Thịnh 20 €. * Nhóm xin lễ các linh hồn 70 €. * Gđ Vũ 20 €. * Gđ Hải Bernhard 30 €.
  3. 3. Giúp các em khuyến tật do dòng MTG Gò Vấp phụ trách: * Gđ Sang Khu 100 €. * Gđ ô. Mỵ 100 €. * Gđ Phong 100 €.

Xin chân thành cảm tạ.