CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ tháng mười

September 30, 2021 Chuyen mục : Chương trình mục vụ

03.10
11g00 Thánh Lễ Chúa nhật 27 TN.
10.10
11g00 Thánh Lễ Chúa nhật 28 TN.

* 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên tập hát.

17.10
24.10 11g00 Thánh Lễ Chúa nhật 29 TN.
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 30 TN.

* 15g00 Thánh lễ tại nhà thờ Heiliger Geist, Regensburg.

* 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên tập hát.

31.10
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 31 TN.

Chú ý: Ngày 31.10.21 thay đổi gi mùa đông.