Chúc Mừng

August 13, 2014 Chuyen mục : Chúc mừng

Thầy phó tế Bùi Quang Minh, dòng Tên, sẽ được thụ phong linh mục qua việc đặt tay của đức tổng giám mục Giuse Bùi Văn Đọc, vào lúc 6 giờ ngày 21.08.2014 tại Học Viện Thánh Giuse, Sàigòn.

Trong thời gian tu học tại München, thầy Minh đã từng sinh hoạt với giáo xứ chúng ta.

Giáo xứ chúc mừng Thầy và nguyện xin Thiên Chúa ban cho Thầy nhiều hồng ân trên con đường phục vụ.