SINH HOẠT

February 03, 2022 Chuyen mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ THỐNG KÊ NĂM 2021: Rửa tội trẻ em: 6. * Hôn phối: 1 * Rước lễ lần đầu: 4. * Qua đời: 7. Chúng ta tạ ơn Chúa về tình thương của Chúa trong năm qua.

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:

  1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Gđ. Phượng Hải 50 €. * Hoàng Trang 20 €. * Gđ. Ban Hằng 50 €.
  2. 2. Giúp các em khuyến tật: * Gđ. Huệ Regensburg 400 €.
  3. Giúp người nghèo: * Gđ. Lan Ngọc 100 €. * Gđ. Ngân Tiến 100 USD. * Gđ. Thành Anh 50 €. *  Bà Diệu 50 €. * Ẩn danh 500 €. * Ẩn danh 700 €. * Ẩn danh 500 €. *  Gđ. Tuấn Cúc 20 €. *  Gđ. Dung Thường 500 €. *  Gđ. Tạ Hường 50 €. *  Gđ. Mina 100 €. * Gđ. Ban Hằng 300 €. * Gđ Phong Thịnh 50 €. * Gđ Hiền 50 €. * Gđ Tuyền Nhung 50 €.
  4. Giúp cho làng phong dân tộc thiểu số Kontum do dòng Phanxicô phụ trách: * Gđ Phong Thịnh 40 €. * Chị Bích Hiền 20 €. * Gđ. Bà Châu 100 € * Gđ. Khang-Trâm Anh 100 €.
  5. Giúp nạn nhân bệnh Covid tại VN: * Ẩn danh 50 €.

Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.