CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ

February 03, 2022 Chuyen mục : Chương trình mục vụ

04.02
Thứ sáu đầu tháng.

16g45 Lần Hạt.  17g00 Thánh lễ.

05.02
Thứ bảy đầu tháng.

16g45 Lần Hạt.  17g00 Thánh lễ.

11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu.

06.02
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 5 TN.

Tết Nguyên Đán.

12.02
Giáo lý Thêm Sức: 11g00-13g00 Nhóm 1.

14g00-16g00 Nhóm 2.

13.02
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 6 TN.
19.02
11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu.

 

20.02
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 7 TN.
26.02
Giáo lý Thêm Sức: 11g00-13g00 Nhóm 1.

14g00-16g00 Nhóm 2.

27.02
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 8 TN.