CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ tháng 11

November 05, 2020 Chuyen mục : Chương trình mục vụ

01.11
11g00 Thánh lễ Chúa nhật.

Lễ Các Thánh Nam Nữ, lễ trọng, tại St. Benedikt.

06.11
Thứ sáu đầu tháng

16g30 Lần chuỗi và Chầu.  17g00 Thánh lễ.

08.11
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật 32 TN.

14.11
11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu.
15.11
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 33 TN.
21.11
11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu.
22.11
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ.

Lễ trọng. Kính các Thánh Tử Đạo VN.

29.11
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ CN. 1 mùa Vọng.