CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ tháng 10

October 01, 2020 Chuyen mục : Chương trình mục vụ

03.10
11g00-13g00 Lớp Giáo lý Rước lễ lần đầu tập nghi thức tại nhà thờ St. Benedikt.
04.10
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 27 TN.

* Bí tích Thánh Thể.

* 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên tập hát.

11.10
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 28 TN.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia tập hát.

18.10
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 29 TN.

* 15g00 Thánh lễ tại Regensburg.

25.10
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 30 TN.

* 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên tập hát.

* 15g00 Thánh lễ tại Augsburg.

Chú ý: Ngày 25.10.20 thay đổi gi mùa đông.

Thánh lễ tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam
Thứ năm và thứ sáu
16g30 Chầu Thánh Thể. 17g00 Thánh lễ