CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ tháng 8 và 9

July 30, 2020 Chuyen mục : Chương trình mục vụ

01.08
  11g00-13g00 Giáo lý Rước Lễ Lần Đầu.
02.08
11g00 Thánh Lễ Chúa nhật 18 TN.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia tập hát.

09.08
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 19 TN.

Bí tích Thanh Tẩy.

16.08
11g00 Thánh Lễ Chúa nhật kính Đức Mẹ Lên Trời

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia tập hát.

23.08
  11g00 Thánh lễ Chúa nhật 21 TN.
30.08
  11g00 Thánh lễ Chúa nhật 22 TN.

Tháng Chín

06.09
  11g00 Thánh lễ Chúa nhật 23 TN.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia tập hát.

12.09
  11g00-13g00 Giáo lý Rước Lễ Lần Đầu.
13.09
  11g00 Thánh Lễ Chúa nhật 24 TN.

Bí tích Thanh Tẩy.

* 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên tập hát.

20.09
  11g00 Thánh lễ Chúa nhật 25 TN.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia tập hát.

26.09
  11g00-13g00 Giáo lý Rước Lễ Lần Đầu.
27.09
  11g00 Thánh Lễ Chúa nhật 24 TN.

* 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên tập hát.