CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ tháng 3 năm 2020

March 01, 2020 Chuyen mục : Chương trình mục vụ

01.03
* 10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa Nhật 1 mùa chay.

* 11g00-11g40 Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia.

* 15g00 Thánh lễ tại Regensburg.

06.03
16g30 Chầu Mình Thánh, lần Hạt và Thánh lễ thứ sáu đầu tháng tại Trung Tâm Công Giáo.
07.03
* 16g00 Lần Hạt. 16g30 Thánh lễ tại Trung Tâm  CG.

Sau lễ, họp hội Legio Mariae.

* 11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu.

* 13g30-15g30 Lớp Việt ngữ.

08.03
* 10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa Nhật 2 mùa chay.

Bí tích thanh tẩy.

* 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên.

* 12g45-15g00 Sinh hoạt Thiếu nhi.

15.03
  * 10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa Nhật 3 mùa chay.

* 11g00-11g40 Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia.

* 12g30 Họp Ban Ngành.

21.03
* 11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu.

* 13g30-15g30 Lớp Việt ngữ.

* 13g30-16g30 Bí Tích Hòa Giải cho Thanh Thiếu Niên.

22.03
* 10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa Nhật 4 mùa chay.

* 11g00-11g40 Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG.

* 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên.

* 14g00 Thánh lễ tại Rosenheim.

28.03
* 19g00 Thánh lễ Hòa Giải tại St. Benedikt.
29.03
* 10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa Nhật 5 mùa chay.

* 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên.

* 15g00 Thánh lễ tại Augsburg.

                 Chú ý: Chúa nhật 29.03.20, đổi giờ mùa hè

 

 

Thánh lễ tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam

Thứ tư, thứ năm và thứ sáu

16g30 Lần hạt. 17g00 Thánh lễ