SINH HOẠT

October 03, 2019 Chuyen mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

  1. * Thánh lễ ngày 28.07.19: 300 €. * Nguyễn Hữu Phương 100 €. * Gđ. Trà Mi 20 €. * Bà Châu 100 €. * Gđ. Nhật 155 €. * Thảo Ly 20 €. €. Tổng số tiền 2200 € đã được gởi về giúp cho làng phong dân tộc thiểu số Kontum do thầy Nguyễn Đình Phục dòng Phanxicô phụ trách.
  2. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Bà Thuyên 20 €. * Gđ. Trúc 20 €. * Sara 50 €. * Chị Hương 10 €. * Hiếu Thiện 20 €. * Katharina 50 €.
  3. Giúp các em học sinh nghèo qua lm. Giacôbê Nguyễn Vũ Bằng, Gx. Ômôn, Cần Thơ.: * Ẩn danh 600 €. * Ẩn danh 50 €. * Bà Xuân 50 €. * Ẩn danh 50 €.
  4. * Bữa cơm tình thương ngày 15.09.19: 1450 €. * Ẩn danh 50 €. * Ẩn danh 50 €. * Bà Bê Lindau 100 €. * Hiển Hữu 100 €. * Ẩn danh 220 €. * Chị Hằng 20 €. * Ẩn danh 10 €. Tổng số tiền 2000 € sẽ được gởi về giúp cho người nghèo tàn tật, công việc truyền giáo qua cha Nhân, Huế.

Xin chân thành cảm tạ.