Suy Niệm Lời Chúa trong tháng chín

August 05, 2019 Chuyen mục : Suy niệm lời Chúa

Ngày 01 tháng 9. Chúa Nhật 22 thường niên. Luca 14,1.7-14: Chúa Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa….Rồi Người nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.”

Ngày 08 tháng 9. Chúa Nhật 23 thường niên. Luca 14,25-33: Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được”.

Ngày 15 tháng 9. Chúa Nhật 24 thường niên. Luca 15,1-32: Các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy những người Pharisêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng”. Chúa Giêsu kể cho họ dụ ngôn con chiên lạc. Người chăn chiên để 99 con chiên lại, để đi tìm cho bằng được con chiên lạc. Khi tìm thấy, anh ta vui mừng và mời bạn bè đến để chia vui với anh.

Ngày 22 tháng 9. Chúa Nhật 25 thường niên. Luca 16,1-13: Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy bảo thật với anh em, hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em?“

Ngày 29 tháng 9. Chúa Nhật 26 thường niên. Luca 16,19-31: Chúa Giêsu kể cho người Pharisêu dụ ngôn về người nhà giàu, có cuộc sống vật chất hết sức dư thừa. Ông chỉ lo hưởng thụ, không màn đến người nghèo khổ ngay trước cổng nhà ông. Khi ông chết đi, dưới âm phủ ông phải chịu cực hình. Ông khẩn xin tổ phụ Apraham, cho phép ông về trần thế để nhắc nhở các anh em của ông, cũng đang sống trong giàu sang. Apraham đáp: “Môse và các ngôn sứ mà  họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin.“